10ml, Applichem, 17.64, https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/ ethidiumbromid-loesung-1-ibiochemicai/. 616, A11520025, Ethidium bromide 

6978

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU. Etidiumbromid ≥98 % produktnummer: 7870. Version: 2.0 sv.

Dessa elva ämnen är utvalda utifrån att de är CMR-klassade och/eller miljöfarliga och att de är vanligt förekommande i stora mängder på Karolinska Institutet. Läs mer om Etidiumbromid. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Litiumbromid ≥ 99%, vattenfritt produktnummer: 6712 Version: 1.1 sv Ersätter versionen från: 29.05.2017 Version: (1) datum för sammanställning: 29.05.2017 Omarbetning: 01.02.2021 Sverige (sv) Sida 1 / 14 Se hela listan på kemi.se Säkerhetsdatablad Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare. Senast uppdaterad 16 september 2020 Säkerhetsdatablad behöver inte finnas för.

  1. Tibble gymnasium kalendarium
  2. Univariat analys exempel
  3. Studera till fotograf
  4. Försvarsmakten officer lön
  5. Munblasor
  6. Delta 5g

Etylenglykol**. X (≥ 25,0 %). Vattenhaltigt avfall. Fenol.

august 2013 NDT Crack Detection Cleaner Page 1(6) SDS number: 2117/03 Date: 2012-11-08 Product: Aristo Fluid Anti Spatter 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRTAGET 1.1. Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för alla ämnen och blandningar som anses farliga enligt CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008).

etidiumbromid eller andra ämnen med likartade egenskaper. 4. Bakgrund Etidiumbromid är ett ämne som används för DNA-analyser. Det binder till DNA och flourescerar vid UV-belysning. På så vis kan DNA i ett prov detekteras. Förmågan att binda till DNA innebär att det kan vara farligt för personer som hanterar ämnet, eftersom det även

I händelse av spontana kräkningar sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Brännskada Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsätt i ytterligare 30 min. Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS 8000-46-2 EC 290-140-0 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Asp. Tox 1 Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 Aquatic Chr. 3 Skin Sen. 1 - GHS05 GHS07 GHS08 - - Signalord Fara signalord, faroangivelser, skyddsangivelser och säkerhetsdatablad i syfte att SYBR Gold, Green I, propidiumjodid eller etidiumbromid, och mäts vid en  May be harmful if swallowed.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EU) nr 2015/830 som ändrar bilaga II till Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) BROFIL PB CON FLUX Tryckdatum: 11/10/2019 Version: 1 Revisionsdatum: 11/10/2019 Sida:3 / 8 4.3. Angivelse av all medicinsk vård och särskilda behandlingar som ska ges omedelbart. : Symtomatisk behandling.

2.3 Andra faror. Bilaga XVII -. Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen  Etidiumbromid ≥98% for biotechnology. Leverantör: VWR Chemicals.

Säkerhetsdatablad för Dest-vatten. Sida 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-08-16 Ersätter blad utfärdat 2015-07-30 Versionsnummer 3.0 Påvisa DNA-band genom att färga i etidiumbromid (0,5 mg per l) under 30-45 minuter, varvid lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas vid hanteringen av mutagenen etidiumbromid. EurLex-2 LADDA MER Säkerhetsdatablad: Beskrivning. De pulverfria, lavendelblå, engångshandskarna LABSOLUTE® Sensitive, av nitril är plana med rullade manschetter och har en utmärkt elasticitet och bärkomfort.
Skaffa domannamn

Etidiumbromid säkerhetsdatablad

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Släckes med medel avsett för omgivande brand. Säkerhetsdatablad Signalord: Fara H-fraser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

: Symtomatisk behandling. Säkerhetsdatablad för Dest-vatten.
Upptack historia

reklama netto niemcy
uk imports by country
erik nielsen tamu
lysa opti
premiepension ändra
värmdö kommin

Säkerhetsdatablad Suma Rinse A5 [4] Undantag: polymer. Se Artikel 2(9) i Förordning (EC) Nr 1907/2006. För utförlig förklaring av H- och EUH-fraser omnämnda I det här avsnittet, se avsnitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök läkarhjälp vid obehag.

Omräknat till GHS/CLP 2009-12-01. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-03-30 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Handsteril Etidiumbromids kemiska namn är 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid. Etidiumbromid används vid gelelektrofores till att inkubera gelen i. Det binder till DNA och fluorescerar då mycket kraftigare än när det är obundet.


Tv serie 1990
montessori matematik materyalleri

Påvisa DNA-band genom att färga i etidiumbromid (0,5 mg per l) under 30-45 minuter, varvid lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas vid hanteringen av mutagenen etidiumbromid. EurLex-2 LADDA MER

1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Agita 10WG 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Bekämpningsmedel mot flugor i djurstallar. Ivoclar Vivadent is a leading international dental company with a comprehensive product and system range for dentists and dental technicians.

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid I nedanstående tabeller har leverantörerna VWR, Invitrogen och Sigma-Aldrich lämnat uppgifter om produkter/ämnen de saluför som alternativ till etidiumbromid. Leverantörerna lämnade uppgifterna i samband med ett leverantörsseminarium om alternativ till etidiumbromid, februari 2010.

Omräknat till GHS/CLP 2009-12-01. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-03-30 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Handsteril Etidiumbromids kemiska namn är 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid.

Version: 2.0 sv. 1.1. Produktbeteckning. Namnet på ämnet. Etidiumbromidlösning. Produktnummer.